Osmanlı İç Borçlanması, 1918

Teminat-ı mahsusayı haiz ve senevi yüzde beş faizleri altın olarak tesviye edilecek istikraz-ı dahili yirmi aded Osmanlı Lirası kıymet-i itibariyesi bulunan sened-i muvakkatdır.