CUMHURİYET

1951 Ata 10 kuruş, Katalog No: AN 179 damgasız Antiye
Katalog: 1.250 TL

PS