CUMHURİYET

1961 Ata 35 kuruş, Katalog No: AN 194 damgasız Antiye
Katalog: 3.500 TL

PS