CUMHURİYET

1931 1. Ata, Katalog No:1265/1283 damgasız tam seri, şarniyerli
Katalog: 4.000 TL

x